Opłaty za przedszkole

Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych

opłaty

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r.

 

w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w

przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Przewodnicząca Radym.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska

 

  • w godzinach 6:30 – 17:300 przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

 

Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi  14,00   zł.