PROCEDURA postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

PROCEDURA

 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

 

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020r.

 

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia       podejrzenia zakażenia, u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/ szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne, koronawirusem SARS-COV-a lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną.

 

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

 

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Przez niepokojące objawy rozumie się:
 • wysoką temperaturę,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.
 1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
 2. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola/szkoły.
 3. W placówce należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady
  - tel. 606 108 040.
 5. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.

 

 1. Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
 3. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
 • Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.
 • Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej podczas przebywania w placówce
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 3. niezwłocznie odsunąć go od pracy,
 4. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
 5. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń – tel. 606 108 040,
 6. powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 7. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 8. niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,
 9. poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
 10. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
 11. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń – tel. 606 108 040,
 12. powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 13. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
 14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane
  o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 15. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
 16. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.
 17. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

 • Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 2. każdego pracownika przedszkola i szkoły podstawowej/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 3. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 4. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 5. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 6. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 7. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 8. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 9. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 10. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej jest zobowiązany do ścisłej współpracy
  i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części
  IV ust.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa

telefon dyżurny – 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

oraz

505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-135-225

 

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 502 171 171

 

 

 

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112

lub

zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590