PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w PRZEDSZKOLU NR 205 w CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora Przedszkola nr 205 z dn. 14.05.2020r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 205

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 poz. 1239 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. 1148, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.  z 2020r. poz. 697 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz493)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. 2020 poz. 781)
 9. Wytyczne przeciw epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. i z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)

 

Cele procedury:

 1. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu dzieciom w okresie trwania epidemii COVID-19.
 2. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom przedszkola w okresie trwania epidemii COVID-19.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.
 4. Informowania pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach funkcjonowania palcówki w trakcie epidemii COVID -19.

Postanowienia ogólne:

 1. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych: podwyższona temperatura, katar, kaszel, wysypka, zaczerwienione lub zaropiałe oczy, osłabienie, itp., które wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do przedszkola.
 3. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 7.00-17.00.
 4. Po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka z przedszkola rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
 5. Po wejściu do budynku przedszkola dzieciom mierzona jest temperatura ciała.
 6. Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz osoby z objawami chorobowymi.
 7. Ogranicza się wstęp do przedszkola osobom z zewnątrz. W przedszkolu przebywają tylko pracownicy placówki.
 8. Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym.
 9. W przedszkolu oraz na terenie ogrodu przedszkolnego dzieci nie zasłaniają ust ani nosa, nie korzystają z maseczek.
 10. Z sal przedszkolnych zostały usunięte dywany, zabawki pluszowe, zabawki trudne do częstej dezynfekcji.
 11. Wszystkie powierzchnie dotykowe, a w szczególności klamki, włączniki, krzesła, blaty, zabawki w salach i ogrodzie oraz pomieszczenia sanitarne, podlegają systematycznej dezynfekcji.
 12. Wszelkie prace porządkowe podlegają codziennemu monitoringowi.
 13. W przedszkolu wyznaczono pomieszczenie, sala nr 4, w którym można odizolować osobę z objawami chorobowymi.
 14. W skład procedury bezpieczeństwa wchodzą inne procedury obejmujące poszczególne obszary działalności przedszkola.
 15. Załącznikiem do procedury bezpieczeństwa jest informacja rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 205.

 

Procedura organizacji bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu

 1. Jeden oddział przedszkolny może liczyć 12 dzieci.
 2. Wszystkie odziały przedszkolne są czynne tych samych w godzinach 00-17.00.
 3. Liczba otwartych oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry pedagogicznej oraz ilości sal zajęć zapewniających niemieszanie się dzieci z różnych oddziałów w godzinach rannych i popołudniowych.
 4. Dzieci zostaną przypisane do nowopowstałych oddziałów. Odziały są mieszane wiekowo.
 5. Nauczyciele i personel obsługowy są na stałe przypisani do poszczególnych oddziałów. W razie konieczności wynikających z np. absencji pracownika, dopuszcza się zastąpienie go innym pracownikiem.
 6. Rodzeństwa umieszczone są w tym samym oddziale.
 7. Każdy oddział przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 8. Sala zajęć, w której przebywają dzieci wyposażona jest w ilość krzesełek zgodną z ilością dzieci w grupie.
 9. Dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych zabawek ani innych przedmiotów.
 10. Na terenie przedszkola zabrania się pozostawiania wózków, rowerów i hulajnóg.
 11. Z sal zajęć zostały usunięte przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 12. W związku utrzymaniem ścisłego reżimu sanitarnego dzieci w przedszkolu nie leżakują.
 13. Dzieci korzystają wyłącznie z ręczników papierowych oraz nie myją zębów w przedszkolu.
 14. Każda z sal jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 15. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 16. W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych dzieci wychodzą na teren ogrodu przedszkolnego.
 17. Pobyt w ogrodzie nauczyciele organizują w taki sposób, aby dzieci z poszczególnych oddziałów nie mieszały się ze sobą. Każdy oddział przebywa na wyznaczonym dla siebie terenie.
 18. W godzinach odbioru dzieci z przedszkola tj. 00-17.00 dzieci nie przebywają w ogrodzie przedszkolnym.
 19. Dzieci spożywają posiłki w salach pobytu. Siedzą maksymalnie po 3 osoby przy stoliku. Po każdym posiłku stoły są dezynfekowane, a naczynia myte i wyparzane.
 20. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi.
 21. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie w przedszkolu i powody, dla których zostały wprowadzone.
 22. Nauczyciel codziennie przypomina dzieciom o konieczności częstego i dokładnego mycia rąk zgodnie z instrukcją oraz nadzoruje prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych przez dzieci.
 23. Bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku potrzeby porozmawiania z nauczycielem kontakt będzie odbywać się drogą telefoniczną lub mailową.
 24. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą , w każdej przestrzeni placówki, wynoszącego co najmniej 1,5 metra.
 25. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu, uruchomiona zostaje „procedura postępowania w przypadku wystąpienia choroby w placówce”.
 26. Po zakończonej pracy przedszkola, od godz. 17.00, wszystkie pomieszczenia, sprzęty, zabawki oraz zabawki w ogrodzie przedszkolnym są dezynfekowane.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola nr 205

obowiązująca w czasie trwania epidemii COVID-19

 

 1. Od 18 maja 2020r. do odwołania, Przedszkole nr 205 jest otwarte w godzinach od  7:00 do 17:00.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 3. Rodzice/opiekunowie wchodzą do korytarza przed szatnią po uprzednim naciśnięciu dzwonka i oczekują na otwarcie drzwi przez pracownika. Nie używamy kart do wejścia.
 4. Rodzice /opiekunowie nie wchodzą do szatni przedszkola.
 5. W korytarzu przedszkola może przebywać dwoje rodziców z dziećmi. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz.
 6. Wchodząc do korytarza placówki rodzice/opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji są udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu). Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 7. Rodzic dziecka powyżej 4 lat ściąga dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą – maseczka dziecka nie może pozostać na terenie placówki.
 8. Rodzic zobligowany jest do uprzedzenia dziecka o pomiarze temperatury ciała przy wejściu do placówki oraz konieczności umycia rąk zaraz po wejściu do sali.
 9. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do placówki oraz w trakcie przebywania dziecka w placówce.
 10. Rodzic przyprowadzający dziecko przekazuje je pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi, który odprowadza je do szatni, udzieli pomocy w przebraniu się, a następnie odprowadzi do wyznaczonej sali.
 11. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez jakichkolwiek oznak choroby (w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka, bóle brzucha, biegunka, wymioty).
 12. Jeżeli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę (powyżej 37oC) lub inne objawy chorobowe, nie zostanie przyjęte do przedszkola. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka przebywającego w placówce będzie uruchomiona „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby”.
 13. Dzieci do placówki są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez rodziców/ opiekunów bez objawów chorobowych.
 14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 15. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych przedmiotów z zewnątrz typu zabawki, klocki, poduszki, ani jedzenia, ani picia.
 16. Aby odebrać dziecko, rodzic dzwonkiem zgłasza gotowość odebrania. dziecka, czeka na przyjście pracownika, informuje go, po które dziecko przyszedł (imię nazwisko), czeka do momentu aż pracownik przyprowadzi dziecko. Dziecko ubierze się pod opieką pracownika i zostanie odprowadzone do rodzica.
 17. Po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka z placówki Rodzic/opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu placówki.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia choroby

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby.
 2. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do placówki oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, lekarzem rodzinnym lub oddziałem zakaźnym oraz poinformować o tym fakcie przedszkole. Jeżeli pracownik przedszkola zauważy u siebie niepokojące objawy postępuje jak powyżej.
 3. W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie zwane dalej izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w razie wystąpienia u niej objawów chorobowych.
 4. Izolatorium wyposażone jest w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny, przyłbicę,), termometr bezdotykowy, leżak oraz płyn dezynfekujący.
 5. Osoba manifestująca objawy zakażenia zostanie objęta natychmiastową izolacją.
 6. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka- dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy do pomieszczenia izolatorium.
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa:
 • przed wejściem i po wyjściu z izolatorium dezynfekuje ręce,
 • przed wejściem do pomieszczenia zakłada środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki, maseczkę, przyłbicę)
 • po wyjściu z izolatorium niezwłocznie pozbywa się użytych przedmiotów ochrony umieszczając je w szczelnie zawiązanym worku.
 1. W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania u dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora i kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym, który po poinformowaniu go o zaistniałej sytuacji powinien jak najszybciej odebrać dziecko z placówki.
 2. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie:
 • Pogotowie ratunkowe: 112 lub  999
 • Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w m.st. Warszawie: 505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-135-225;
 • adres e-mail: koronawirus@pssewawa.pl (tylko na potrzeby zgłoszeń osób do kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego)
 • COVID-19 – numer alarmowy (w godz. 6:00 – 22:00) – 091 434 04 37
 1. Po odbiorze dziecka, zaleca się wnikliwą obserwację dziecka przez rodzica i w miarę możliwości pozostawienie go w domu minimum 1 dzień.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (np. wysokiej gorączki) u któregoś z dzieci przedszkole informuje o tym fakcie pozostałych rodziców (nie podając danych osobowych dziecka).
 3. W przypadku nasilenia się objawów rodzic zobowiązuje się udać z dzieckiem do lekarza i przedstawić stosowne zaświadczenie o tym, że dziecko jest zdrowe po jego powrocie do placówki.
 4. Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki bez zaświadczenia jeżeli stan zdrowia dziecka wzbudzi jego niepokój.
 5. W przypadku podejrzenia zarażenia wirusem Covid-19 rodzic ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie placówki w celu wdrożenia w placówce dodatkowych procedur zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 6. W przypadku ryzyka zarażenia należy odizolować teren placówki oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 10. Należy ustalić listę osób mających kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń

 1. Po wejściu na teren przedszkola wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk płynem odkażającym wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w placówce.

Płyny do dezynfekcji umieszczone są przy wejściu/wyjściu do placówki oraz
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i  w pomieszczeniach kuchennych.

 1. Dyrektor zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice, fartuchy oraz płyny dezynfekujące.
 2. Pracownik kontaktujący się z rodzicami i interesantami jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej.
 3. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 4. Usunięte zostają z sal dydaktycznych przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 5. Powierzchnie dotykowe w tym klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty regularnie dezynfekuje się środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem min. 2 razy dziennie.
 6. Powierzchnie płaskie w tym blaty stolików i krzesła dla dzieci dezynfekuje po każdym kontakcie z żywnością.
 7. Wszystkie obszary często używane, takie ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta się z użyciem wody z detergentem.
 8. Toalety czyszczone i dezynfekowane są na bieżąco. W każdej toalecie umieszczono instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 9. Pracownik zobligowany jest do uzupełnienia formularza wykonania prac higieniczno-porządkowych po ich dokonaniu.
 10. Codziennie – po skończonej pracy w salach – dokonywana jest kompleksowa dezynfekcja zabawek.
 11. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 12. Dyrektor, zastępca dyrektora lub kierownik gospodarczy codziennie monitorują prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości.

 

Procedura bezpiecznej organizacji żywienia

 1. Pracownicy kuchni wykonując zadania w miarę możliwości utrzymują odległość min. 1,5 metra między stanowiskami pracy
 2. Oprócz środków higieny osobistej (fartuchów i czepków) w razie potrzeby stosują rękawice ochronne.
 3. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownik kuchni nie miał kontaktu z osobami pracującymi z dziećmi.
 4. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni.
 6. Kierownik gospodarczy dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar.
 7. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola. Towar zostawia przy drzwiach.

Uwaga Rodzice – DO POCZYTANIA inne wytyczne organizacji opieki w czasie epidemii opracowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy obowiązujące od 18 maja 2020r. (Zakładka Aktualności)

 

 

 

 

………………………………….

Podpis dyrektora przedszkola

 

 

Warszawa, 14.05.2020r.