Opieka wakacyjna w przedszkolu zapisy!

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

 

 

Hasła dostępu do zapisów na dyżur wakacyjny będą wydawane wyłącznie elektronicznie na indywidualny wniosek rodzica.

Wnioski o wydanie hasła proszę przesyłać na adres:

aluczynska@edu.um.warszawa.pl

 

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów.

 

Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach

 i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
harmonogram zapisów

Data

Etap zapisów/czynność rodzica
od do
23 marca

25 marca

Przekazywanie przez dyrektorów haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisów25 marca
od godz. 9.00
 7 kwietnia
do godz. 24.00
Wypełnienie wniosku w systemie

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły. 

 

27 kwietnia

godz. 12.00Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail. 

28 kwietnia

 

11 majaPotwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie. 

14 maja

godz. 12.00

 Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.Elektroniczne postępowanie uzupełniające14 maja

godz. 13.00Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.14 maja
od godz. 13.00
 18 maja
do godz. 24.00
Wypełnienie wniosku w systemie

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.25 maja

godz. 12.00

 Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail. 

26 maja

 

8 czerwcaPotwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
12 czerwca

 

 Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.15 czerwca

godz. 13.00Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

 

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

 

TURNUS

Terminy

do zadeklarowania

w  systemieOkres I1.1 – 3 lipca2.6 – 10 lipca3.13 – 17 lipcaII1.20 – 24 lipca2.27 – 31 lipca3.3 – 7 sierpniaIII1.10 – 14 sierpnia2.17 – 21 sierpnia3.24 – 31 sierpnia

Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

 1. Zasady ogólne

 2. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli

  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

  st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.

 3. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

 5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

 6. Dostęp do systemu zapisów

 7. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

 • hasła przekazanego rodzicom/prawnym opiekunom dzieci uczęszczających

  do przedszkola/szkoły przez dyrektora danej placówki, bez konieczności składania wniosku,

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

 

Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

 • uzupełniają dane dziecka,

 • wskazują:

 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,

 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów

  w kolejności od najbardziej preferowanego,

 • zapisują wniosek w systemie,

 • pobierają i zapisują wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF).

 

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • - pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

 • - wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

 • - informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 • Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną

 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi

  w cz. I pkt 4.

 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:

 • wnioski dotyczące rodzeństw,

 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonymw harmonogramie.

 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni

  od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

- lub dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni
od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków
przez OPS.

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.

 2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany

  w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.