PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W PRZEDSZKOLU 205

Przedszkole Nr 205 W Warszawie

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDUR:

Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to zespół czynników  wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia

 

CELE PROCEDUR:

Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu poprzez:

 • wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
 • zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu
 • usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków,
 • zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren przedszkola
 • wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych
 • dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

 

ZAKRES PROCEDUR:

Procedurom  podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

OSOBY PODLEGAJĄCE PROCEDUROM:

Procedury dotyczą nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców Przedszkola Nr 205 w Warszawie

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego informowania o  wszelkich zaistniałych zagrożeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
 2. Każdy pracownik ma obowiązek powiadomić dyrektora o każdorazowej zmianie numeru swojego telefonu.
 3. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i pracownika. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.

 

TELEFONY ALARMOWE I INFORMACYJNE :

 

Europejski numer alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Straż Miejska 986

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy organami przedszkola oraz całym środowiskiem przedszkolnym, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, stosuje się następujące procedury:                                                                                                      

 1. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.
 2. Procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego
 • Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia eksplozją
 1. Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego
 2. Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie placówki
 3. Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola
 • Procedura postępowania  w  przypadku  otrzymania  przesyłki niewiadomego  pochodzenia
 • Ewaluacja rozwiązań proceduralnych

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

 

 • W razie wtargnięcia napastników do obiektu

 

 1. Każdy pracownik powinien:
 2. a) poddać się woli napastników- wykonywać ściśle ich polecenia,
 3. b) starać się zwrócić uwagę napastnikom, że mają do czynienia z ludźmi,
 4. c) pytać się o pozwolenie w momencie, gdy chce się zwrócić do dzieci z jakimś poleceniem,
 5. d) zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia,
 6. e) starać się uspokoić dzieci – zapanować w miarę nad własnymi emocjami.
 7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać  polecenia grupy antyterrorystycznej.
 8. Po zakończeniu akcji: nauczyciel powinien sprawdzić  obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek- o braku któregokolwiek dziecka poinformować policję.
 • W razie użycia broni palnej na terenie przedszkola:

 

 1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikami nauczyciel powinien:
 2. a) nakazać dzieciom położyć się na podłodze,
 3. b) starać się uspokoić dzieci,
 4. c) jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnować , aby dzieci wykonywały je spokojnie.
 5. Każdy pracownik, który ma możliwość zatelefonowaniapowinien zadzwoń po numer alarmowy:  997;  112.
 6. Po opanowaniu sytuacji: Dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora  powinna upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru). Następnie powinna zadzwonić  lub wyznaczyć osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych (podanych na początku w/w procedur)
 7. Dyrektor Przedszkola, Zastępca dyrektora powinien:
 8. audzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,
 9. b) w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmować odpowiednie do sytuacji działania,,
 10. c) zapewnić osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

 

 1. PROCEDURA AWARYJNA W RAZIE ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

 

 • Informacja o podłożeniu bomby:

 

 1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna pracownik odbierający tę informację powinien
 2. a) słuchać uważnie, zapamiętać jak najwięcej,
 3. b) zapisywać ( jeśli jest to może) te informacje,
 4. c) postarać się ustalić, czy dzwoniącym jest osoba dorosła,
 5. d) zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle,
 6. e) nigdy nie odkładać pierwszy słuchawki.

 

 1. Osoba odbierająca telefon powinna starać się zatrzymać dzwoniącego przy telefonie tak długo, jak to możliwe i zawiadomić kogoś wstępnie umówionym sygnałem, aby można było zgłosić prośbę o wyśledzenie dzwoniącego.
 2. Druga osoba dzwoni w tym samym czasie pod numer „997”. Informuje operatora „Imię i nazwisko”, dzwonię z Przedszkola Nr 205 w Warszawie. Właśnie mamy telefon na drugiej linii z groźbą podłożenia ładunku wybuchowego. Numer tej linii to 22 6651676. Proszę wyśledzić dzwoniącego.”
 3. Podać wszystkie dodatkowe informacje, jakich potrzebować będzie operator. Należy to zrobić szybko.
 4. Dyrektor powinien ocenić, czy należy ogłosić ewakuację zagrożonego budynku.

Po podjęciu decyzji o ewakuacji:

 1. a) Jeśli to możliwe, nie wszczynać formalnego alarmu, użyć telefonów osobistych w celu ewakuacji z zagrożonych pomieszczeń,
 2. b) Jeśli zachodzi konieczność ewakuacji całego przedszkola, uruchomić alarm przeciwpożarowy,
 3. Dyrektor może też zdecydować o powiadomieniu straży pożarnej i policji, jeśli w jego opinii jest to uzasadnione oraz organ prowadzący przedszkole.
 4. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor, który:
 5. a) zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w pomieszczeniach znajdują się podejrzane rzeczy, paczki, przedmioty których wcześniej tam nie było;
 6. b) czy widoczne są ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń;
 7. c) czy widoczne są zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów;
 8. d) czy emitowane są sygnały dźwiękowe (mechanizmów zegarowych) lub świecące elementy elektroniczne
 9. e) zarządza, aby pracownicy obsługi sprawdzili pomieszczenia ogólnodostępne: korytarze, hole, toalety oraz otoczenie zewnętrzne.
 10. Nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, rzeczy, które budzą podejrzenie, że mogą być ładunkami wybuchowymi. O ich umiejscowieniu powiadamia się policję, która podejmuje akcję.

 

 1. Należy zachować spokój, nie dopuścić do przejawów paniki.

 

UWAGI

 1. W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę, którą należy bezzwłocznie przekazać do organowi prowadzącemu przedszkole.
 2. Powróć do zajęć przedszkolnych po przeszukaniu budynku i uzyskaniu zapewnienia ze strony służb, że jest bezpieczny.
 3. Nie nadawać zdarzeniu rozgłosu większego niż jest to konieczne.
 4. Jeśli otrzymano powiadomienie o groźbie podłożenia ładunku wybuchowego za pośrednictwem policji lub innej instytucji, postępować zgodnie z procedurą.
 5. Osoba odbierająca telefon/groźbę, powinna jak najszybciej wypełnić raport o otrzymaniu groźby podłożenia ładunku wybuchowego (załącznik nr 1 do procedury).
 6. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, pracownik po jej otrzymaniu powinien:
 7. a) zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał do chwili przekazania jej policji;
 8. b) poinformować dyrektora przedszkola;
 9. c) zadzwonić pod jeden z poniższych numerów alarmowych (podanych na początku w/w procedur).
 10. Dyrektor Przedszkola lub osoba zastępująca dyrektora informuje telefonicznie wszystkich pracowników przedszkola oraz wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o zaistniałym zagrożeniu.

Dyrektor:

 1. Powiadamia o zagrożeniu personel przedszkola, w sposób nie wywołujący paniki;
 2. Zarządza przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 3. Zabezpiecza ważne dokumenty, pieniądze.

 W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu:

 1. nikomu nie wolno go dotykać do czasu przyjazdu policji
 2. ograniczyć dostęp osobom postronnym

 W przypadku wykrycia/znalezienia bomby należy:

 1. a) nie dotykać podejrzanego przedmiotu;
 2. b) poinformować dyrektora;;
 3. c) zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych (podanych na początku w/w procedur);
 4. d) zabezpieczyć w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym –głównie dzieciom;
 5. e) powiadomić o zagrożeniu personel przedszkola, w sposób nie wywołujący paniki;
 6. f) zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 7. g) zabezpieczyć ważne dokumenty, pieniądze.

 Po wybuchu bomby należy:

 1. a) ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch;;
 2. b) zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych (podanych na początku w/w procedur);
 3. c) udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym;
 4. d) sprawdzić bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych, a następnie zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 5. e) w przypadku , gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podjąć działania odpowiednie do sytuacji.

 

 

III.  PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU EKSPLOZJI LUB ZAGROŻENIA EKSPLOZJĄ

 

 • Eksplozja
 1. Osoba odpowiedzialna, dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora wydaje polecenie:
 2. a) KRYJ SIĘ po zaobserwowaniu pierwszych oznak eksplozji;
 3. b) Jeśli eksplozja wystąpiła na terenie budynku, natychmiast po przejściu fali uderzeniowej i uruchamia akcję ewakuacyjną.
 4. Osoba odpowiedzialna, dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora powiadamia Komendę Straży Pożarnej
 5. Osoba odpowiedzialna, dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora Powiadamia Komendę Policji.

Pracownicy podają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola.

 1. Dyrektor zgłasza nazwiska dzieci lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić, Straży Pożarnej i policji.

5 . Przed uzyskaniem pozwolenia od straży pożarnej nie wolno zezwolić na powrót dzieci i pracowników do budynku przedszkola.

 1. Po uzyskaniu pozwolenia od straży pożarnej należy uruchomić wszelkie dodatkowe działania niezbędne do usunięcia szkód lub ogłosić powrót do normalnych zajęć.

 

 • Zagrożenie eksplozją
 1. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora wydaje polecenie: OPUŚCIĆ BUDYNEK – Uruchamia akcję ewakuacyjną
 2. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora powiadamia komendę straży pożarnej
 3. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora powiadamia komendę policji.

Pracownicy podają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola.

 1. Dyrektor zgłasza nazwiska dzieci lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić, straży pożarnej i policji.

5 . Przed uzyskaniem pozwolenia od straży pożarnej nie wolno zezwolić na powrót dzieci i pracowników do budynku przedszkola.

 1. Po uzyskaniu pozwolenia od straży pożarnej należy uruchomić wszelkie dodatkowe działania niezbędne do usunięcia szkód lub ogłosić powrót do normalnych zajęć.

 

 1. PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU SKAŻENIA CHEMICZNEGO

 

 1. Jeśli dojdzie do skażenia chemicznego, osobą odpowiedzialną jest dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora która powiadamia służby ratownicze próbując określić rodzaj środka
 2. Służby ratownicze( straż pożarna, policja) mogą zarządzić ewakuację przedszkola.
 3. Jeśli to konieczne, dyrektor wprowadza Procedurę Ewakuacji.
 4. Każdy związek chemiczny, który może zagrozić dzieciom wewnątrz budynku z całą pewnością zagrozi im również na zewnątrz. Jeśli czas jest krytycznym czynnikiem, konieczna może się okazać ewakuacja. W takiej sytuacji kierunek ewakuacji powinien przecinać kierunek wiatru. Nigdy w takiej sytuacji nie przeprowadza się ewakuacji z wiatrem ani pod wiatr.
 5. Dyrektor powiadamia Organ Prowadzący przedszkole.
 6. Nauczyciele podają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola.
 7. Dyrektor , zgłasza straży pożarnej i policji nazwiska dzieci lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić.
 8. Dopóki zagrożenie nie minie i  straż pożarna lub policja nie ogłosi, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane, nie wolno dzieciom ani pracownikom powrócić do budynku ani na teren przedszkola.
 9. Po powrocie do przedszkola dokładnie należy wywietrzyć wszystkie pomieszczenia, otwierając wszystkie okna i drzwi.

 

 1. PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO INTRUZA LUB ZŁODZIEJA NA TERENIE PLACÓWKI

 

 1. Jeśli pracownik przedszkola zauważy podejrzaną osobę (agresywną) na terenie przedszkola powiadamia dyrektora przedszkola lub osobę zastępującą dyrektora lub pracownika gospodarczego.
 2. Jeśli dyrektora nie ma w placówce, osoba zastępująca go dzwoni do dyrektora, a następnie dzwoni na telefony alarmowe na numer 997 lub 112 i powiadamia policję o zaistniałej sytuacji w celu wsparcia.
 3. Nauczyciele zamykają drzwi do sal dziecięcych.
 4. Dyrektor powiadamia Organ Prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 5. Jeżeli policja nie zaleci inaczej, wszyscy pracownicy utrzymują dzieci w zamkniętych salach zabaw do odwołania.
 6. Nauczyciel nadzoruje sytuację w sali.
 7. Należy podjąć wszelkie działania, mające na celu uchronienie dzieci i pracowników przed agresywnym intruzem.
 8. Dyrektor w rozmowie z intruzem powinien wysyłać prawidłowe sygnały niewerbalne:
 9. a) nie zbliżać się nadmiernie (zdenerwowana lub wystraszona osoba może poczuć się zagrożona przez kogoś, kto stoi zbyt blisko), utrzymywać dystans od 0,5m do 1m.
 10. b) unikać: wpatrywania się w intruza, niebezpiecznych sygnałów takich, jak zaciśnięte pięści i podniesiony głos,
 11. c) unikać oznak zdenerwowania.
 12. d) pozostać przy nim do przyjazdu policji .

 

 1. PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE PRZEDSZKOLA

 

 1. Jeśli pracownik przedszkola zauważy niebezpieczną sytuację w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola powiadamia dyrektora przedszkola lub osobę zastępującą dyrektora.
 2. Jeśli dyrektora nie ma w placówce osobą zastępująca go lub pracownik gospodarczy dzwoni do dyrektora a następnie dzwoni na telefony alarmowe na numer 997 lub 112, i powiadamia policję o zaistniałej sytuacji i poproś o wsparcie.
 3. Po otrzymaniu ostrzeżenia, pracownicy zamykają i zabezpieczają wszystkie drzwi zewnętrzne oraz okna.
 4. Nauczyciele zamykają drzwi do sal dziecięcych.
 5. Nauczyciel nadzoruje sytuację w grupie.
 6. W salach, które są wyposażone w rolety należy je zaciągnąć.
 7. Należy podjąć wszelkie działania, mające na celu uchronienie dzieci
 8. i pracowników przed zranieniem odłamkami szkła, gdyby doszło do wybicia okien.
 9. W obliczu zagrożenia wszystkie dzieci znajdujące się na zewnątrz budynku powinny powrócić do sal.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona przez niego prowadzi dokładny zapis zdarzeń, rozmów i podjętych działań wraz z czasem ich wystąpienia.
 11. Pracownicy obsługi przygotowują apteczki pierwszej pomocy.
 12. Dyrektor współpracuje ze służbami porządkowymi w celu wyeliminowania zagrożenia.
 13. Po zniwelowaniu niebezpiecznej sytuacji dyrektor wydaje polecenie powrotu do normalnych zajęć.

 

 

VII .  PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  OTRZYMANIA  PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO  POCHODZENIA

 

 1. W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegoś innego powodu:

- Brak nadawcy

- Brak adresu nadawcy

- Przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca, z którego nie spodziewamy się

            należy:

 

 1. Nie otwierać tej przesyłki.
 2. Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
 3. Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć, zakleić taśmą klejącą.
 4. Paczki nie należy przemieszczać. Pozostawić na miejscu.
 5. Powiadomić posterunek policji (nr tel. 997, komórka 112) lub straż pożarną (nr tel. 998)

       Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

 

 1. W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej lub płynnej, należy:

 

 1. Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić,
 2. nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (zamknąć okna).
 3. Umieścić całą zawartość w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą.
 4. Dokładnie umyć ręce.
 5. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
 6. Ponownie dokładnie umyć ręce.
 7. W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.
 8. Bezzwłocznie powiadomić posterunek policji (nr tel. 997, komórka 112) lub straż pożarną (nr tel. 998) i stosować się do ich wskazówek.

 

EWALUACJA ROZWIĄZAŃ PROCEDURALNYCH

 

 1. Monitorowanie prawidłowej realizacji procedur.
 2. Dwukrotne w ciągu roku szkolnego przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 1

 

Raport z odebrania groźby o podłożeniu ładunku wybuchowego

 

Przedszkole: ……………………………………………………………………..

 

Data …………………………… Godzina odebrania telefonu …………………

 

Telefon odebrany przez: …………………………………………………………

 

Na numer telefonu: ………………………………………………………………

 

Kiedy nastąpi wybuch? …………………………………………………………..

 

Gdzie jest bomba? ……………………………………………………………….

 

Co powoduje wybuch? …………………………………………………………..

 

Jaka to bomba? ……………………………………………………………………

 

Dlaczego to robisz? ………………………………………………………………

 

Kim jesteś? ……………………………………………………………………….

 

Jak można się z tobą skontaktować? ……………………………………………..

 

Dokładny tekst groźby ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Głos w telefonie:       Mężczyzna (   )     Kobieta (    )     Dziecko (   )

 

Odurzony/pijany                            Akcent  (    )                Wada wymowy  (    )

 

Inne (  ………………………………………………………………………………………)

Odgłosy w tle:                Muzyka  (   )              Rozmowa  (   )        Dzieci   (    )

 

Maszyny   (   )               Samolot  (   )          Klawiatura   (   )          ulica   (    )

 

Inne  (  …………………………………………………………………………………………)

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sporządzone przez: ………………………………………Data: ………………………………