INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 205

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 205 W WARSZAWIE
Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych wychowanków

Przedszkola nr 205 w Warszawie jest Przedszkole nr 205 w Warszawie adres: ul. Irzykowskiego 1, 01-317 Warszawa telefon: 226651676 mail: p205@edu.um.warszawa.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Przedszkolu nr 205 w Warszawie pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW
Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); 2) realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola nr 205 w Warszawie poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

System ochrony danych Przedszkola nr 205 w Warszawie
zgodne z RODO
KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE
Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola nr 205 w Warszawie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole nr 205 w Warszawie przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW
W związku z nauką w Przedszkolu nr 205 w Warszawie, Przedszkole może przetwarzać w szczególności następujące dane wychowanków:

Lp. Kategorie danych Podstawa prawna
1. Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.
2. Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych)
3. Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
4. Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka

System ochrony danych Przedszkola nr 205 w Warszawie
zgodne z RODO
6. Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
7. Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach
8. Imię, nazwisko, klasa, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowane przez Przedszkole
Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych wychowanków
PRAWO DOSTĘPU
Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
PRAWO DO SKARGI
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce 1-7 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu nr 205 w Warszawie. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.