Zasady rekrutacji do Przedszkola Nr 205

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia  Nr 2/2018  Dyrektora Przedszkola Nr 205

z dnia  8.02.2018r.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W PRZEDSZKOLU Nr 205

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59)

Uchwała NR XLI/1061/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r.

Uchwała NR LX/1592/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Nr 205 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku rodziców/ prawnych opiekunów.
 2. Rekrutacja odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu naboru.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu wniosek o przyjęcie dziecka (wydruk danych wprowadzonych do sytemu) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
 4. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są składane dyrektorowi przedszkola osobiście lub upoważnionemu przez dyrektora pracownikowi.

 

Zadania dyrektora przedszkola

 1. Powołuje komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.
 2. Ustala kompletność wniosków i dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów pierwszeństwa.
 3. Podaje do publicznej wiadomości:
 4. termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia,
 5. prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji.
 6. Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.
 7. Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
 8. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 9. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

 

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

 

 1. O przyjęciu kandydatów do przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
 2. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym i zasadami rekrutacji obowiązującymi w Przedszkolu Nr 205.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

 

 1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie: Przewodniczący i dwóch członków powołanych zarządzeniem dyrektora.
 2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:
 4. organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej,
 5. sporządzanie protokołów po każdym etapie postępowania rekrutacyjnego
 6. wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodzica, opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola,
 7. dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,
 8. analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa,
 9. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich,
 10. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich,
 11. sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku
 12. organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,
 13. zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,
 14. podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,
 15. przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest
 2. procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszymi zasadami i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,
 3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 4. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 5. sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego po każdym etapie rekrutacji.
 6. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 7. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów i uzyskanej liczbie punktów kwalifikacyjnych, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe.
 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe zawarte w obowiązującej uchwale Rady Miasta st. Warszawy

 

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

 1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora
 5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

 

 

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego

 1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego we wniosku o przyjęcie dziecka.
 3. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.
 4. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.
 6. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.
 2. Powyższe zasady rekrutacji do Przedszkola Nr 205 obowiązują od 1 marca 2018 do 31 sierpnia 2018.

 

 

 

 

 

Warszawa, 8 luty2018r.