Rozwój mowy dziecka

                - 2- 3 lata

 • wymawia wszystkie samogłoski ustne: a, o, u, e, i, y- choć może je jeszcze mylić
 • wymawia samogłoski nosowe: ą, ę
 • wymawia spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n oraz ś, ź, ć, dź
 • może zamieniać f na h lub odwrotnie
 • może zamieniać k, g na t, d
 • pod koniec 3 roku życia pojawiają się s, z, c, dz
 • dziecko powtarza intonację zdania
 • wypowiada pojedyncze wyrazy oraz tworzy pierwsze połączenia dwuwyrazowe
 • może przestawiać sylaby w wyrazach
 • połączenia wyrazów mogą być błędne gramatycznie
 • upraszcza wyrazy, skraca je
 • rozumie proste polecania słowne
 • mówi o sobie w 3 osobie
 • zaimek „ja” powinien pojawić się pod koniec 3 roku życia
 • wypowiadane zdania na początku mają postać prostego połączenia dwóch słów później pojawiają się połączenia trójwyrazowe lub dłuższe
 • na początku używa w większości zdań oznajmujących, później pytających i rozkazujących
 • używa tylko pierwszych, prostych form odmiany
 • używa czasowników i rzeczowników, które dotyczą jego najbliższego otoczenia
 • jeszcze nie różnicuje czasu przeszłego, przyszłego i teraźniejszego

Jeżeli dziecko używa tylko kilku pojedynczych słów, nie tworzy połączeń dwuwyrazowych, nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem lub jeżeli rozwój jego mowy budzi wątpliwości- należy zgłosić się do logopedy.

                         

                - 3- 4 lata

 • wymawia wszystkie samogłoski ustne: a, o, u, e, i, y oraz nosowe: ą, ę
 • wymawia spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, j, l, ł oraz ś, ź, ć, dź
 • pojawiają się s, z, c, dz choć mogą być jeszcze zmiękczane
 • głoska r jest zastępowana przez j lub l
 • dziecko operuje bogatym słownictwem opisującym znane mu otoczenie
 • może przestawiać sylaby w wyrazach ale robi to coraz rzadziej
 • zaczyna samo się poprawiać
 • rozumie bardziej złożone polecenia słowne
 • pojawia się coraz więcej poprawnych gramatycznie form
 • tworzy kilkuwyrazowe zdania
 • używa zdań oznajmujących, pytających oraz rozkazujących z właściwą intonacją
 • zaczyna rozumieć zależności czasowe
 • używa czasowników, rzeczowników, przymiotników, przysłówków i zaimków, chociaż może je niewłaściwie odmieniać
 • opowiada, co aktualnie widzi
 • mówi do siebie, głośno myśli

Jeżeli dziecko nie łączy wyrazów w zdania, mówi niechętnie, jest rozumiane wyłącznie przez osoby z najbliższego otoczenia; jeżeli nie pojawiają się nowe formy gramatyczne i nowe słowa lub jeżeli dziecko mówi mniej i gorzej niż wcześniej a w ogólnym rozwoju obserwuje się regres, należy zgłosić się do logopedy.

                         

                - 4- 5 lata

 • wymawia wszystkie samogłoski ustne: a, o, u, e, i, y oraz nosowe: ą, ę
 • wymawia spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, j, l, ł oraz ś, ź, ć, dź
 • wymawia poprawnie głoski s, z, c, dz
 • pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż ale mogą być jeszcze błędnie stosowane
 • głoska r jest zastępowana przez l ale może pojawiać się już poprawna wymowa r
 • operuje bogatym słownictwem opisując znane otoczenie
 • poprawnie wymawia wielosylabowe słowa
 • samo się poprawia szukając właściwej formy
 • pyta o poprawność gramatyczną wyrazów, interesuje się językiem
 • operuje czasownikami we wszystkich czasach i trybach, potrafi deklinować, żywa wyrażeń przyimkowych, chociaż mogą pojawiać się błędy
 • tworzy neologizmy, np.: czytacz- ktoś, kto dużo czyta
 • tworzy wielowyrazowe zdania i łączy je ze sobą w narrację
 • rozumie zależności czasowe, używa słów: wczoraj, jutro
 • używa większości części mowy z coraz większą poprawnością
 • zadaje pytania: jak?, dlaczego?
 • rozumie skomplikowane polecenia także zawierające zwroty: najpierw, następnie, pod, nad, obok

Jeżeli dziecko nie tworzy zdań, nie informuje o swoich potrzebach, nie rozpoznaje kolorów, nie zna poprawnych form najczęściej używanych wyrazów, bardzo często myli głoski, nie rozumie poleceń, niechętnie się komunikuje; jeśli wymawia głoski z językiem między zębami, śpi z otwartą buzią, ma problemy z żuciem lub połykaniem- należy zwrócić się po poradę do logopedy.

                         

                - 6- 7 lata

 • wymawia wszystkie samogłoski ustne i nosowe
 • wymawia poprawnie wszystkie spółgłoski- w tym ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
 • nie zamienia głosek
 • pojawia się poprawna wymowa r
 • dziecko operuje bogatym słownictwem zgodnie z poziomem rozwoju poznawczego
 • używa wszystkich form gramatycznych słów poza najtrudniejszymi i rzadko używanymi [imiesłowy przysłówkowe]
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej- głoskuje, dzieli na sylaby
 • wyodrębnia głoski na początku, na końcu i w środku wyrazu
 • samodzielnie wymyśla wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę
 • wyklaskuje liczbę sylab w wyrazie
 • określa położenie przedmiotu względem otoczenia [nad, pod, obok, między, wewnątrz]
 • zaczyna czytać i pisać pierwsze wyrazy [imiona, nazwy]
 • buduje poprawne, złożone zdania bez błędów
 • zaczyna wychwytywać niuanse znaczeniowe [prosta ironie]
 • potrafi porównywać oraz klasyfikować przedmioty pod względem wielkości, kształtu, koloru, funkcji użytkowej
 • zna na pamięć kilka piosenek i wierszyków, rozumie ich treść

Jeżeli dziecko popełnia nadal sporo błędów gramatycznych, wymawia niepoprawnie jakąkolwiek głoskę, zacina się przy mówieniu, powtarza sylaby, jąka się lub jeżeli mówi zdecydowanie gorzej od rówieśników- należy udać się do logopedy.

 

Źródło:

Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim

 1. Hellbrugge, J. Hermann von Wimpffen. Pierwsze 365 dni życia dziecka