Akademia Zdrowego Przedszkolaka

 

akademia

Nasze Przedszkole w nowym roku szkolnym 2016/2017 dołączyło po raz kolejny do Akademii Zdrowego Przedszkolaka, która stanowi cykl akcji prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jest organizowana przez firmę Lionfitness w ramach kilkustopniowego programu edukacyjnego, skierowanego do przedszkoli.

Dlaczego przedszkole angażuje się w akcję:

- placówka nasza  dba o zdrowy rozwój swoich podopiecznych

- właściwe odżywianie jest dla nas bardzo ważnym czynnikiem prawidłowego rozwoju przedszkolaka

- aktywność, ruch dzieci jest niezmiernie istotny

- wiek przedszkolny jest okresem szczególnej wrażliwości, wówczas kształtują się przyszłe nawyki dziecka

 Aka­de­mia Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka za­pra­sza Was do wspól­ne­go udzia­łu w na­szym no­wym pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym, któ­ry w tym ro­ku ob­fi­tu­je w du­żo no­wo­ści i nie­spo­dzia­nek.

Idea Aka­de­mii po­zo­sta­je nie­zmien­na, a jest nią pro­pa­go­wa­nie zdro­we­go try­bu ży­cia wśród pol­skich ro­dzin, dba­jąc o zdro­we na­wy­ki nie tyl­ko w za­kre­sie wła­ści­we­go od­ży­wia­nia od naj­młod­szych lat, ale i sze­ro­ko po­ję­te­go zdro­wia i roz­wo­ju psy­chospo­łecz­ne­go.

Program 2016/2017  zajmował się będzie  propagowaniem zdrowych nawyków żywieniowych

wśród dzieci i rodziców oraz  wpajaniem zasad komponowania zdrowej i zbilansowanej diety.