Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Przedszkole Nr 205 prowadzi nabór dla rocznika 2017

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
30 marca godz. 13.00 23 kwietniagodz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
 – drugi etap rejestracji wniosków
W celu skorygowania lub uzupełniania danych
we wnioskach już zatwierdzonych
, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać skan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.
30 kwietnia godz. 13.00 23 kwietnia godz. 22.00

 

 

Przesłanie skanu na adres mailowy przedszkola/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.  UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy przesłać do każdej placówki wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy przesłać do przedszkola/szkoły wskazanej
    na pierwszej pozycji na liście preferencji.
12 maja godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
12 maja godz. 13.00 20 majado godz. 16.00 Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
22 maja godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 22 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
8 czerwca  15 lipca  Wskazanie rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko 
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.