Zebranie oraz zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich w Przedszkolu 205

Dnia o2.09.2021r.(czwartek) godz. 17.15

zapraszamy Rodziców na zebrania organizacyjne w poszczególnych grupach.

 

Ze względu na wagę poruszanych tematów prosimy o udział w zebraniu.

 

Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym. Obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłonięcie nosa i ust maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego.    

Przypominamy też o dniach adaptacyjnych dla dzieci 3 letnich:

26 sierpnia (czwartek) godz.16.30 czas trwania ok 1 godz.– zabawy integracyjne

30 sierpnia (poniedziałek) 16.30 czas trwania ok 1 godz.– zabawy integracyjne– przynosimy wyprawkę

31 sierpnia (wtorek) 9:30-10.30zabawy integracyjne

Prosimy o przyniesienie kapci na zmianę na zajęcia

od 24 sierpnia do 27 sierpnia zapraszamy codziennie w godz. 10.30 – 11.30 do zabaw w ogrodzie przedszkolnym (przy sprzyjającej pogodzie, wejście do ogrodu boczną furtką)

Zasady pobytu w ogrodzie:

 • dzieci pozostają pod czujną i bezpośrednią opieką opiekuna, z którym przyjdą

 • na terenie ogrodu dzieci nie spożywają posiłków

 • nie częstujemy słodyczami innych dzieci

 • nie wprowadzamy na teren ogrodu własnych rowerków, pojazdów dziecięcych

korzystamy z zabawek przedszkolnych (np. zabawki do piasku)

W związku z reżimem sanitarnym prosimy, aby na zajęcia z dzieckiem przyszedł jeden opiekun. Podczas przebywania w przedszkolu opiekunów obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego, zasłanianie nosa i ust maseczką).

Spis powszechny 2021

Spis powszechny

DNI PRZYJĘĆ WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA na rok szk. 2021/2022

     Wnioski podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych
wraz z KOMPLETEM  DOKUMENTÓW

potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów

przyjmowane są w okresie od   2 marca do 19 marca 2021r.

w następujących terminach:

 

dzień godzina
poniedziałek 12:00 – 17:00
wtorek 8:00 – 11:00
środa 14:00 – 16:30
czwartek 8:00 – 11:00
piątek 14:00 – 16:00

 

 

Rodzice dzieci wybierających kryterium alergii pokarmowej proszeni są o przyniesienie zaświadczenia od lekarza specjalisty potwierdzającego spełnianie kryterium.

Kryterium to mogą wybrać rodzice dzieci z alergią o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów.

Wyłącznie dieta bezmleczna nie uprawnia do korzystaniaz tego kryterium.

Przedszkole podczas trwania EPIDEMII COVID-19

Najważniejsze zasady bezpiecznego przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola

 

Przedszkole nr 205 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 17:00.

 

Rodzice/opiekunowie wchodzą do korytarza przed szatnią po uprzednim naciśnięciu dzwonka i oczekują na otwarcie drzwi przez pracownika.

 

Nie używamy kart do wejścia.

 

Rodzice /opiekunowie nie wchodzą do głównej szatni przedszkola.

 

W korytarzu przedszkola może przebywać pięcioro rodziców z dziećmi.

 

Wchodząc do korytarza placówki rodzice/opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce.

 

Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.

 

Dzieci do placówki nie zabierają żadnych przedmiotów z zewnątrz typu zabawki, klocki, poduszki, ani jedzenia, ani picia.

 

Po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka z placówki Rodzic/opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu placówki.

 

Szczegółowa procedura poniżej:

 

Procedura bezpieczeństwa

 

Rodziców dzieci 3 letnich prosimy również o przejrzenie zakładki     –  Przedszkole czas start!

PROCEDURA postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

PROCEDURA

 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

 

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020r.

 

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia       podejrzenia zakażenia, u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/ szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne, koronawirusem SARS-COV-a lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną.

 

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

 

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Przez niepokojące objawy rozumie się:
 • wysoką temperaturę,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.
 1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
 2. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola/szkoły.
 3. W placówce należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady
  - tel. 606 108 040.
 5. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.

 

 1. Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
 3. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
 • Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.
 • Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej podczas przebywania w placówce
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 3. niezwłocznie odsunąć go od pracy,
 4. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
 5. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń – tel. 606 108 040,
 6. powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 7. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 8. niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,
 9. poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
 10. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
 11. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń – tel. 606 108 040,
 12. powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 13. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
 14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane
  o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 15. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
 16. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.
 17. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

 • Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 2. każdego pracownika przedszkola i szkoły podstawowej/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 3. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 4. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 5. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 6. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 7. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 8. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 9. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 10. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej jest zobowiązany do ścisłej współpracy
  i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części
  IV ust.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa

telefon dyżurny – 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

oraz

505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-135-225

 

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 502 171 171

 

 

 

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112

lub

zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO M.ST WARSZAWY

PROCEDURA postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego

 

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r.

 

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, w związku
z występującym zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola/szkoły podstawowej zobowiązane są do dezynfekcji rąk – zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do przedszkola/szkoły podstawowej.
 3. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u:
 • wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki,
 • dzieci korzystających z zajęć na terenie przedszkola/szkoły podstawowej
  po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów.
 1. Pomiaru temperatury u pracownika i dziecka dokonuje się dwukrotnie w ciągu dnia.
  W przypadku pracownika przed rozpoczęciem pracy oraz po upływie połowy dziennego czasu pracy, w przypadku dziecka przed rozpoczęciem pobytu oraz w porze południowej.
 2. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 3. Pomiaru temperatury należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem bezdotykowym.
  W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować po każdym użyciu.
 4. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).
 5. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mieć formę ustną – poprzez zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
 6. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 37,5°C (potwierdzonej
  w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej podejmuje następujące działania:
 7. pracownik, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
 8. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
 9. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
 10. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły.
 11. W przypadku zbadania u dziecka  temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej
  w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej podejmuje następujące działania:
 12. dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi przydzielonego do oddziału przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
 13. dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka;
 14. rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko
  z przedszkola/szkoły podstawowej i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem;
 15. do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa
  w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi;
 16. o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 17. Każdy pracownik może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 18. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 8 i 9.
 19. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, który podejmuje działania opisane w pkt. 8.
 20. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.

 

 1. Instrukcja pomiaru temperatury – załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym.

 

 1. Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie przedszkola/szkoły podstawowej.
 2. Zobowiązuje się pracowników przedszkola/szkoły podstawowej do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
 3. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej – maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długim rękawem – w zależności od wykonywanych zadań.
 4. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.
 5. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie przedszkola/szkoły podstawowej maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
 6. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 7. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny rąk stanowi załącznik nr 2 do procedury,
 8. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy;
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (ugotowana, upieczona, usmażona);
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • po jedzeniu, piciu;

stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 1. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania.
 2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 3. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.
 4. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaczków, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane.
 5. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.
 6. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
 7. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą. Przy braku takiej możliwości,
  w pomieszczeniu powinna przebywać jednocześnie tylko jedna z tych osób.
 8. Dostawcy żywności zobowiązani są złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu sanitarnego.
 9. Dostawcy posiłków dostarczają posiłki w pojemnikach jednorazowych.
 10. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
 11. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy myć z zmywarce w temperaturze minimum 60°C z użyciem detergentu. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować sztućce jednorazowe.
 12. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się
  z zachowaniem 1,5 m odległości.
 13. Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 14. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami sprawującymi opiekę nad dziećmi.
 • Zalecenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przydzielonych do oddziałów przedszkolnych
 1. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).
 2. Należy usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 3. W miarę możliwości każde dziecko powinno jedynie korzystać z przydzielonych mu kredek, mazaków, pędzli itp.
 4. Salę, w której przebywają dzieci, należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.
 5. Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw lub przynajmniej co 2 godziny.
 6. Przygotowując dzieciom miejsce do spania, należy zachować dystans pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku, zdezynfekować je.
 7. Zajęcia i zabawy należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości między dziećmi i pracownikami.
 8. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z placów zabaw należących do przedszkola/szkoły podstawowej. Zajęcia na placu zabaw należy tak organizować, aby dzieci z innych oddziałów (grup) nie kontaktowały się ze sobą.
 9. Wyjścia dzieci z poszczególnych oddziałów (grup) na plac zabaw planuje się
  z zachowaniem przerwy przeznaczonej na dezynfekcję elementów dotykowych, sprzętu
  i zabawek.
 10. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go wyłączyć z użytkowania i oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 11. Nie należy angażować do pracy z dziećmi osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Osoby powyżej 60 roku życia wykonują inne czynności służbowe wskazane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej (np. nauczanie zdalne dla dzieci pozostających w domu).
 12. W miarę możliwości do oddziałów przedszkolnych (grup) przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi.

 

 

 

NOWA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA w PRZEDSZKOLU NR 205 w CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 -wrzesień 2020

 Procedura bezpieczeństwa