DNI PRZYJĘĆ WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA na rok szk. 2020/2021

     Wnioski podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych


wraz z KOMPLETEM  DOKUMENTÓW potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów

przyjmowane są w okresie od   3 marca do 20 marca 2020r.

w następujących terminach:

 

dzień godzina
poniedziałek 10:00 – 16:00
wtorek 9:00 – 15:00
środa 8:00 – 14:00
czwartek 9:00 – 15:00
piątek 11:00 – 17:00

 

 

Rodzice dzieci wybierających kryterium alergii pokarmowej proszeni są o przyniesienie zaświadczenia od lekarza specjalisty potwierdzającego spełnianie kryterium.

Kryterium to mogą wybrać rodzice dzieci z alergią o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów.

Wyłącznie dieta bezmleczna nie uprawnia do korzystania

z tego kryterium.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.
 2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, przy czym:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dziecka.

 1. Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r.
  w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.
 2. Informacje ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Warszawie:
 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014),

oraz

 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Warszawą mogą ubiegać się
  o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/szkole,
do której uczęszcza dziecko
.

Niezłożenie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku
  o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go
   w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

lub

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
  • występują do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem
   o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,
  • wypełniają w systemie wniosek o przyjęcie dziecka (w polu nr PESEL wpisują nr identyfikacyjny),
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go
   w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 lub

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Przy składaniu wniosku sprawdzana jest zgodność informacji zawartych
  w papierowym wniosku z danym wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych
   w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz dzielnicy:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.
  z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017
   Rady m.st. Warszawy ze zm. , tzw. kryteria samorządowe.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.

  • pisemnie – w przedszkolu/szkole do której dziecko zostało zakwalifikowane lub
  • elektronicznie – w systemie informatycznym.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje
  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
   do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
  ze względu na niepełnosprawność
 • Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

 

 • w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

 • w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.
 • O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) kryteria ustawowe,

oraz

 • kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia
  9 lutego 2017 r. ze zm. tzw. kryteria samorządowe.

 

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
L.p. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Wielodzietność rodziny kandydata* Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość. 

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu
z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt.

2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie**
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria samorządowe – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania 130
2. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 64
3. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 32
4. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy
24
5. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 8
6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka

 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pkt;
 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                                       100% kwoty, o której mowa w art w art. 5  

                                     pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych***

liczba punktów =

                              dochód na osobę w rodzinie dziecka

  
Kryteria samorządowe – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli specjalizujących się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza
1. Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania 130
2. Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza 64
3. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 32
4. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy
24
5. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 8
6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka

 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 1 pkt;
 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                                       100% kwoty, o której mowa w art w art. 5  

                                     pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych***

liczba punktów =

                              dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

  

 

 

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

 

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

 

***wysokość  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) – podana zgodnie
z § pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się
o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1497) – 674 zł.

 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

 

 Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r .ze zm.)

 

 • Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.
 • Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia.
 • Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;
 • Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej
  o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.
 • Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
 • Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 • Kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej np. karty miejskiej (WKM) lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką

 

lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,

lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

 • Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
 • Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:
  Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

 

potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej
na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 9  poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Zgodnie z uchwałą nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.

 

Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica. 

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

 

Kryterium dochodu jest najmniej punktowanym kryterium, jednak szczególnie istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie  do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

 

 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 674 zł
  – kandydat uzyska 1 pkt;

 

 1. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 

Wzór:

 

                                                              674 zł

             liczba punktów =  

                                              dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

Zgodnie z art. 131 ust. 9-10 ustawy Prawo oświatowe:

 

 • przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

 

 • pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy
  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca

  1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387,
  ze zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

Dochód – to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 

 

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w 27, art. 30b, art. 30c, art.30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane
  na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
  i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone
  w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
  w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz
  w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również
  w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo
  za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa
  w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1263 i 1669) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych
  i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach
  o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio
  o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki
  na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730),
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone
  o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
25 lutego 2 marca
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
3 marcagodz. 13.00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
3 marcagodz. 13.00 19 marcagodz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
 

3 marca

godz. 13.00

 

20 marcagodz. 16.00 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
23 kwietniagodz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
23 kwietniagodz. 13.00 29 kwietniado godz. 16.00 Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
4 majagodz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 4 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
18 czerwcagodz. 16.00 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
18 czerwcagodz. 16.00 23 czerwcagodz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
18 czerwca  24 czerwcagodz. 15.00 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
26 czerwcagodz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
 

26 czerwca

godz. 13.00

 

1 lipcagodz. 16.00 Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
2 lipcagodz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 2 lipca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

 

Telefony zaufania

800 12 01 48  – „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)

116 111 – Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od 8:15  do 20. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl

801 19 99 90 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od 8:15  do 20. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W PRZEDSZKOLU 205

Przedszkole Nr 205 W Warszawie

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDUR:

Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to zespół czynników  wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia

 

CELE PROCEDUR:

Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu poprzez:

 • wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
 • zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu
 • usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków,
 • zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren przedszkola
 • wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych
 • dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

 

ZAKRES PROCEDUR:

Procedurom  podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

OSOBY PODLEGAJĄCE PROCEDUROM:

Procedury dotyczą nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców Przedszkola Nr 205 w Warszawie

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego informowania o  wszelkich zaistniałych zagrożeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
 2. Każdy pracownik ma obowiązek powiadomić dyrektora o każdorazowej zmianie numeru swojego telefonu.
 3. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i pracownika. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.

 

TELEFONY ALARMOWE I INFORMACYJNE :

 

Europejski numer alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Straż Miejska 986

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy organami przedszkola oraz całym środowiskiem przedszkolnym, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, stosuje się następujące procedury:                                                                                                      

 1. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.
 2. Procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego
 • Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia eksplozją
 1. Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego
 2. Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie placówki
 3. Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola
 • Procedura postępowania  w  przypadku  otrzymania  przesyłki niewiadomego  pochodzenia
 • Ewaluacja rozwiązań proceduralnych

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

 

 • W razie wtargnięcia napastników do obiektu

 

 1. Każdy pracownik powinien:
 2. a) poddać się woli napastników- wykonywać ściśle ich polecenia,
 3. b) starać się zwrócić uwagę napastnikom, że mają do czynienia z ludźmi,
 4. c) pytać się o pozwolenie w momencie, gdy chce się zwrócić do dzieci z jakimś poleceniem,
 5. d) zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia,
 6. e) starać się uspokoić dzieci – zapanować w miarę nad własnymi emocjami.
 7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać  polecenia grupy antyterrorystycznej.
 8. Po zakończeniu akcji: nauczyciel powinien sprawdzić  obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek- o braku któregokolwiek dziecka poinformować policję.
 • W razie użycia broni palnej na terenie przedszkola:

 

 1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikami nauczyciel powinien:
 2. a) nakazać dzieciom położyć się na podłodze,
 3. b) starać się uspokoić dzieci,
 4. c) jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnować , aby dzieci wykonywały je spokojnie.
 5. Każdy pracownik, który ma możliwość zatelefonowaniapowinien zadzwoń po numer alarmowy:  997;  112.
 6. Po opanowaniu sytuacji: Dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora  powinna upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru). Następnie powinna zadzwonić  lub wyznaczyć osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych (podanych na początku w/w procedur)
 7. Dyrektor Przedszkola, Zastępca dyrektora powinien:
 8. audzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,
 9. b) w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmować odpowiednie do sytuacji działania,,
 10. c) zapewnić osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

 

 1. PROCEDURA AWARYJNA W RAZIE ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

 

 • Informacja o podłożeniu bomby:

 

 1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna pracownik odbierający tę informację powinien
 2. a) słuchać uważnie, zapamiętać jak najwięcej,
 3. b) zapisywać ( jeśli jest to może) te informacje,
 4. c) postarać się ustalić, czy dzwoniącym jest osoba dorosła,
 5. d) zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle,
 6. e) nigdy nie odkładać pierwszy słuchawki.

 

 1. Osoba odbierająca telefon powinna starać się zatrzymać dzwoniącego przy telefonie tak długo, jak to możliwe i zawiadomić kogoś wstępnie umówionym sygnałem, aby można było zgłosić prośbę o wyśledzenie dzwoniącego.
 2. Druga osoba dzwoni w tym samym czasie pod numer „997”. Informuje operatora „Imię i nazwisko”, dzwonię z Przedszkola Nr 205 w Warszawie. Właśnie mamy telefon na drugiej linii z groźbą podłożenia ładunku wybuchowego. Numer tej linii to 22 6651676. Proszę wyśledzić dzwoniącego.”
 3. Podać wszystkie dodatkowe informacje, jakich potrzebować będzie operator. Należy to zrobić szybko.
 4. Dyrektor powinien ocenić, czy należy ogłosić ewakuację zagrożonego budynku.

Po podjęciu decyzji o ewakuacji:

 1. a) Jeśli to możliwe, nie wszczynać formalnego alarmu, użyć telefonów osobistych w celu ewakuacji z zagrożonych pomieszczeń,
 2. b) Jeśli zachodzi konieczność ewakuacji całego przedszkola, uruchomić alarm przeciwpożarowy,
 3. Dyrektor może też zdecydować o powiadomieniu straży pożarnej i policji, jeśli w jego opinii jest to uzasadnione oraz organ prowadzący przedszkole.
 4. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor, który:
 5. a) zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w pomieszczeniach znajdują się podejrzane rzeczy, paczki, przedmioty których wcześniej tam nie było;
 6. b) czy widoczne są ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń;
 7. c) czy widoczne są zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów;
 8. d) czy emitowane są sygnały dźwiękowe (mechanizmów zegarowych) lub świecące elementy elektroniczne
 9. e) zarządza, aby pracownicy obsługi sprawdzili pomieszczenia ogólnodostępne: korytarze, hole, toalety oraz otoczenie zewnętrzne.
 10. Nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, rzeczy, które budzą podejrzenie, że mogą być ładunkami wybuchowymi. O ich umiejscowieniu powiadamia się policję, która podejmuje akcję.

 

 1. Należy zachować spokój, nie dopuścić do przejawów paniki.

 

UWAGI

 1. W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę, którą należy bezzwłocznie przekazać do organowi prowadzącemu przedszkole.
 2. Powróć do zajęć przedszkolnych po przeszukaniu budynku i uzyskaniu zapewnienia ze strony służb, że jest bezpieczny.
 3. Nie nadawać zdarzeniu rozgłosu większego niż jest to konieczne.
 4. Jeśli otrzymano powiadomienie o groźbie podłożenia ładunku wybuchowego za pośrednictwem policji lub innej instytucji, postępować zgodnie z procedurą.
 5. Osoba odbierająca telefon/groźbę, powinna jak najszybciej wypełnić raport o otrzymaniu groźby podłożenia ładunku wybuchowego (załącznik nr 1 do procedury).
 6. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, pracownik po jej otrzymaniu powinien:
 7. a) zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał do chwili przekazania jej policji;
 8. b) poinformować dyrektora przedszkola;
 9. c) zadzwonić pod jeden z poniższych numerów alarmowych (podanych na początku w/w procedur).
 10. Dyrektor Przedszkola lub osoba zastępująca dyrektora informuje telefonicznie wszystkich pracowników przedszkola oraz wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o zaistniałym zagrożeniu.

Dyrektor:

 1. Powiadamia o zagrożeniu personel przedszkola, w sposób nie wywołujący paniki;
 2. Zarządza przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 3. Zabezpiecza ważne dokumenty, pieniądze.

 W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu:

 1. nikomu nie wolno go dotykać do czasu przyjazdu policji
 2. ograniczyć dostęp osobom postronnym

 W przypadku wykrycia/znalezienia bomby należy:

 1. a) nie dotykać podejrzanego przedmiotu;
 2. b) poinformować dyrektora;;
 3. c) zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych (podanych na początku w/w procedur);
 4. d) zabezpieczyć w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym –głównie dzieciom;
 5. e) powiadomić o zagrożeniu personel przedszkola, w sposób nie wywołujący paniki;
 6. f) zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 7. g) zabezpieczyć ważne dokumenty, pieniądze.

 Po wybuchu bomby należy:

 1. a) ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch;;
 2. b) zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych (podanych na początku w/w procedur);
 3. c) udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym;
 4. d) sprawdzić bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych, a następnie zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 5. e) w przypadku , gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podjąć działania odpowiednie do sytuacji.

 

 

III.  PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU EKSPLOZJI LUB ZAGROŻENIA EKSPLOZJĄ

 

 • Eksplozja
 1. Osoba odpowiedzialna, dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora wydaje polecenie:
 2. a) KRYJ SIĘ po zaobserwowaniu pierwszych oznak eksplozji;
 3. b) Jeśli eksplozja wystąpiła na terenie budynku, natychmiast po przejściu fali uderzeniowej i uruchamia akcję ewakuacyjną.
 4. Osoba odpowiedzialna, dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora powiadamia Komendę Straży Pożarnej
 5. Osoba odpowiedzialna, dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora Powiadamia Komendę Policji.

Pracownicy podają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola.

 1. Dyrektor zgłasza nazwiska dzieci lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić, Straży Pożarnej i policji.

5 . Przed uzyskaniem pozwolenia od straży pożarnej nie wolno zezwolić na powrót dzieci i pracowników do budynku przedszkola.

 1. Po uzyskaniu pozwolenia od straży pożarnej należy uruchomić wszelkie dodatkowe działania niezbędne do usunięcia szkód lub ogłosić powrót do normalnych zajęć.

 

 • Zagrożenie eksplozją
 1. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora wydaje polecenie: OPUŚCIĆ BUDYNEK – Uruchamia akcję ewakuacyjną
 2. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora powiadamia komendę straży pożarnej
 3. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora powiadamia komendę policji.

Pracownicy podają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola.

 1. Dyrektor zgłasza nazwiska dzieci lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić, straży pożarnej i policji.

5 . Przed uzyskaniem pozwolenia od straży pożarnej nie wolno zezwolić na powrót dzieci i pracowników do budynku przedszkola.

 1. Po uzyskaniu pozwolenia od straży pożarnej należy uruchomić wszelkie dodatkowe działania niezbędne do usunięcia szkód lub ogłosić powrót do normalnych zajęć.

 

 1. PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU SKAŻENIA CHEMICZNEGO

 

 1. Jeśli dojdzie do skażenia chemicznego, osobą odpowiedzialną jest dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora która powiadamia służby ratownicze próbując określić rodzaj środka
 2. Służby ratownicze( straż pożarna, policja) mogą zarządzić ewakuację przedszkola.
 3. Jeśli to konieczne, dyrektor wprowadza Procedurę Ewakuacji.
 4. Każdy związek chemiczny, który może zagrozić dzieciom wewnątrz budynku z całą pewnością zagrozi im również na zewnątrz. Jeśli czas jest krytycznym czynnikiem, konieczna może się okazać ewakuacja. W takiej sytuacji kierunek ewakuacji powinien przecinać kierunek wiatru. Nigdy w takiej sytuacji nie przeprowadza się ewakuacji z wiatrem ani pod wiatr.
 5. Dyrektor powiadamia Organ Prowadzący przedszkole.
 6. Nauczyciele podają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola.
 7. Dyrektor , zgłasza straży pożarnej i policji nazwiska dzieci lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić.
 8. Dopóki zagrożenie nie minie i  straż pożarna lub policja nie ogłosi, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane, nie wolno dzieciom ani pracownikom powrócić do budynku ani na teren przedszkola.
 9. Po powrocie do przedszkola dokładnie należy wywietrzyć wszystkie pomieszczenia, otwierając wszystkie okna i drzwi.

 

 1. PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO INTRUZA LUB ZŁODZIEJA NA TERENIE PLACÓWKI

 

 1. Jeśli pracownik przedszkola zauważy podejrzaną osobę (agresywną) na terenie przedszkola powiadamia dyrektora przedszkola lub osobę zastępującą dyrektora lub pracownika gospodarczego.
 2. Jeśli dyrektora nie ma w placówce, osoba zastępująca go dzwoni do dyrektora, a następnie dzwoni na telefony alarmowe na numer 997 lub 112 i powiadamia policję o zaistniałej sytuacji w celu wsparcia.
 3. Nauczyciele zamykają drzwi do sal dziecięcych.
 4. Dyrektor powiadamia Organ Prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 5. Jeżeli policja nie zaleci inaczej, wszyscy pracownicy utrzymują dzieci w zamkniętych salach zabaw do odwołania.
 6. Nauczyciel nadzoruje sytuację w sali.
 7. Należy podjąć wszelkie działania, mające na celu uchronienie dzieci i pracowników przed agresywnym intruzem.
 8. Dyrektor w rozmowie z intruzem powinien wysyłać prawidłowe sygnały niewerbalne:
 9. a) nie zbliżać się nadmiernie (zdenerwowana lub wystraszona osoba może poczuć się zagrożona przez kogoś, kto stoi zbyt blisko), utrzymywać dystans od 0,5m do 1m.
 10. b) unikać: wpatrywania się w intruza, niebezpiecznych sygnałów takich, jak zaciśnięte pięści i podniesiony głos,
 11. c) unikać oznak zdenerwowania.
 12. d) pozostać przy nim do przyjazdu policji .

 

 1. PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE PRZEDSZKOLA

 

 1. Jeśli pracownik przedszkola zauważy niebezpieczną sytuację w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola powiadamia dyrektora przedszkola lub osobę zastępującą dyrektora.
 2. Jeśli dyrektora nie ma w placówce osobą zastępująca go lub pracownik gospodarczy dzwoni do dyrektora a następnie dzwoni na telefony alarmowe na numer 997 lub 112, i powiadamia policję o zaistniałej sytuacji i poproś o wsparcie.
 3. Po otrzymaniu ostrzeżenia, pracownicy zamykają i zabezpieczają wszystkie drzwi zewnętrzne oraz okna.
 4. Nauczyciele zamykają drzwi do sal dziecięcych.
 5. Nauczyciel nadzoruje sytuację w grupie.
 6. W salach, które są wyposażone w rolety należy je zaciągnąć.
 7. Należy podjąć wszelkie działania, mające na celu uchronienie dzieci
 8. i pracowników przed zranieniem odłamkami szkła, gdyby doszło do wybicia okien.
 9. W obliczu zagrożenia wszystkie dzieci znajdujące się na zewnątrz budynku powinny powrócić do sal.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona przez niego prowadzi dokładny zapis zdarzeń, rozmów i podjętych działań wraz z czasem ich wystąpienia.
 11. Pracownicy obsługi przygotowują apteczki pierwszej pomocy.
 12. Dyrektor współpracuje ze służbami porządkowymi w celu wyeliminowania zagrożenia.
 13. Po zniwelowaniu niebezpiecznej sytuacji dyrektor wydaje polecenie powrotu do normalnych zajęć.

 

 

VII .  PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  OTRZYMANIA  PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO  POCHODZENIA

 

 1. W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegoś innego powodu:

- Brak nadawcy

- Brak adresu nadawcy

- Przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca, z którego nie spodziewamy się

            należy:

 

 1. Nie otwierać tej przesyłki.
 2. Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
 3. Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć, zakleić taśmą klejącą.
 4. Paczki nie należy przemieszczać. Pozostawić na miejscu.
 5. Powiadomić posterunek policji (nr tel. 997, komórka 112) lub straż pożarną (nr tel. 998)

       Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

 

 1. W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej lub płynnej, należy:

 

 1. Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić,
 2. nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (zamknąć okna).
 3. Umieścić całą zawartość w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą.
 4. Dokładnie umyć ręce.
 5. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
 6. Ponownie dokładnie umyć ręce.
 7. W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.
 8. Bezzwłocznie powiadomić posterunek policji (nr tel. 997, komórka 112) lub straż pożarną (nr tel. 998) i stosować się do ich wskazówek.

 

EWALUACJA ROZWIĄZAŃ PROCEDURALNYCH

 

 1. Monitorowanie prawidłowej realizacji procedur.
 2. Dwukrotne w ciągu roku szkolnego przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 1

 

Raport z odebrania groźby o podłożeniu ładunku wybuchowego

 

Przedszkole: ……………………………………………………………………..

 

Data …………………………… Godzina odebrania telefonu …………………

 

Telefon odebrany przez: …………………………………………………………

 

Na numer telefonu: ………………………………………………………………

 

Kiedy nastąpi wybuch? …………………………………………………………..

 

Gdzie jest bomba? ……………………………………………………………….

 

Co powoduje wybuch? …………………………………………………………..

 

Jaka to bomba? ……………………………………………………………………

 

Dlaczego to robisz? ………………………………………………………………

 

Kim jesteś? ……………………………………………………………………….

 

Jak można się z tobą skontaktować? ……………………………………………..

 

Dokładny tekst groźby ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Głos w telefonie:       Mężczyzna (   )     Kobieta (    )     Dziecko (   )

 

Odurzony/pijany                            Akcent  (    )                Wada wymowy  (    )

 

Inne (  ………………………………………………………………………………………)

Odgłosy w tle:                Muzyka  (   )              Rozmowa  (   )        Dzieci   (    )

 

Maszyny   (   )               Samolot  (   )          Klawiatura   (   )          ulica   (    )

 

Inne  (  …………………………………………………………………………………………)

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sporządzone przez: ………………………………………Data: ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 205

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 205 W WARSZAWIE
Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych wychowanków

Przedszkola nr 205 w Warszawie jest Przedszkole nr 205 w Warszawie adres: ul. Irzykowskiego 1, 01-317 Warszawa telefon: 226651676 mail: p205@edu.um.warszawa.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Przedszkolu nr 205 w Warszawie pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW
Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); 2) realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola nr 205 w Warszawie poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

System ochrony danych Przedszkola nr 205 w Warszawie
zgodne z RODO
KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE
Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola nr 205 w Warszawie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole nr 205 w Warszawie przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW
W związku z nauką w Przedszkolu nr 205 w Warszawie, Przedszkole może przetwarzać w szczególności następujące dane wychowanków:

Lp. Kategorie danych Podstawa prawna
1. Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.
2. Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych)
3. Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
4. Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka

System ochrony danych Przedszkola nr 205 w Warszawie
zgodne z RODO
6. Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
7. Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach
8. Imię, nazwisko, klasa, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowane przez Przedszkole
Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych wychowanków
PRAWO DOSTĘPU
Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
PRAWO DO SKARGI
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce 1-7 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu nr 205 w Warszawie. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola nr 205 w Warszawie

Ernest Ziemiński

e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

 

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 

 • 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

 

 • 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

 • Zarządzenie nr3/2018Dyrektora Przedszkola nr 205 w Warszawie z dnia 26 lipca 2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 205 w Warszawie.

Klauzula informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 205 w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola nr 205.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 205 zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 205- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 1. a) rekrutacji dzieci do przedszkola
 2. b) ewidencji dzieci,
 3. c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
 4. d) w celach sprawozdawczych,
 5. e) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

 1. a) Przedszkole nr 205,
 2. b) organy nadzoru,
 3. c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,
 4. d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania,

zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 205 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

25 maja 2018