Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej 
23 lutego 1 marca
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
2 marca godz. 13.00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
2 marca godz. 13.00 18 marca godz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym) 
2 marca godz. 13.00  19 marca godz. 16.00 Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne..
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
23 kwietnia godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
23 kwietnia godz. 13.00 29 kwietnia do godz. 16.00 Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
4 majagodz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza 
od 4 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
 
16 czerwca godz. 16.00 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
16 czerwca godz. 16.00 21 czerwcagodz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym) 
16 czerwca  22 czerwca godz. 15.00 Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne..
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
25 czerwca godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
25 czerwca godz. 13.00  1 lipca godz. 16.00 Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
2 lipca godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 2 lipca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.